มนุษย์เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตจึงทำให้เกิดการคิดค้นสิ่งต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการทำงานหรือช่วยการใช้ชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้นเห็นได้จากวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ในอดีตที่ยังคงทำให้ยุคปัจจุบันของเราอยู่ได้สบายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ระบบไฟฟ้า หลอดไฟ โทรศัพท์ การสื่อสารล้วนแล้วเป็นวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์

สำหรับในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคที่การสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่ง วิวัฒนาการทางความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในยุคแรกที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ได้เกิดการคิดค้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าการเขียนโค้ดเพื่อใช้ควบคุมเครื่องมือต่างๆ ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น ผู้ที่ทำงานในสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วมักจะได้เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจรูปแบบกระบวนการและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในการทำงานหลังจากจบการศึกษา

การคิดค้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก

เพื่อให้ทุกสิ่งรอบตัวทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น ดูหนังออนไลน์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการผลิตของเครื่องจักรโดยในส่วนนี้จะเป็นสายงานวิศวกรรมที่จะได้ศึกษาอย่างละเอียดเพื่อเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้ควบคุมเครื่องจักร สามารถลดกำลังคนในการเข้าไปผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดี

รวมทั้งการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระหว่างหน้าจอทัชสกรีนกับตัวเครื่องจักรให้สามารถสั่งงานผ่านทางหน้าจอโดยที่ไม่ต้องทำการเปิดเครื่องจักรในแบบที่ยุ่งยากเหมือนเช่นในอดีต

การเขียนโปรแกรม ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ลดต้นทุนแรงงานในการผลิต

ธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีอัตราเติบโตและมีแนวโน้มลดกำลังในการใช้คนเข้าไปควบคุมในการผลิต เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแรงงานได้เป็นอย่างดี และการเขียนโปรแกรมจึงมีผลต่อเทคโนโลยีในยุคนี้เพราะโลกออนไลน์มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์

ยกตัวอย่างเช่น การเขียนโปรแกรมออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการลางานออนไลน์ ระบบเช็ค Stock สินค้า

เห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยทำให้การทำงานมีความสะดวกและง่ายขึ้นและนี่จึงเป็นข้อดีของการนำระบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทำงานง่าย

ศึกษาการเขียนโปรแกรม

แต่ข้อเสียอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและระบบการเขียนโปรแกรมต้องทำความเข้าใจและลองผิดลองถูกจึงจะมีความชำนาญในการออกแบบและวางโครงสร้างของโปรแกรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การศึกษาและทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมจะช่วยทำให้คุณสามารถปรับใช้กับงานที่ทำอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเพราะตลาดแรงงานสำหรับสายโปรแกรมเมอร์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้ในอนาคต